A  B CH  D  E  F  G  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  V  W  Y  Z

Lis sitasyon

Nan tèm sa a [Temwen Jewova]: 3 [Temwen Jewova]
Mwen manke w plis ke m te ka imajine; malgre m te prepare m pou m te manke w...Mwen renmen w pa sèlman pou sa ou ye, men pou sa mwen ye lè m avè w. Gen yon sèl bonè nan lavi: renmen e santi yo renmen w.Bonè a se yon pafen ou pa kapab mete sou yon moun san w pa fè kèk ti gout...Pa kontante w pou w ap sèlman reflechi, sitou kite kè w ri, chante, danse.Kè kontan, yo pa jwenn sa, yo fè l.Pou w kapab yon chanpyon, se pou w kwè nan tèt ou menm lè okenn lòt...Bonè a se pwofite tan prezan an, paske yè pa egziste ankò e demen poko egzisteBonè a se rekonèt ke bagay negatif yo egziste, men se pou w pa deside ouvè...Bonè a se posede ase atitid amizan ki nesesè a pou simonte sitiyasyon difisil lavi a.Ou kapab akonpli tout bagay nan lavi a si w gen kouraj pou w reve, entèlijans pou w...“Yon relasyon ak Jewova pa kapab rete anplas. Swa li grandi fò ak rasin ki djanm, byen ankre nan...Men, si yo entèprete travay kòm yon pèfòmans definitif nan yon tan espesifik daprè yon règ...Swa w fè, oswa w pa fè. Pa gen 'eseye'.Pa kite sa ou pa ka fè entèfere ak sa ou kapab fè.Pa eseye pou w diferan. Ou dwe jis yon bon moun. Lè w s’on bon moun, ou deja diferan ase.Edike timoun yo konsa w pap genyen pou w pini granmoun.Bon bwa pa grandi nan sikonstans konfòtab, lè van an pi fò, pye bwa a pi djanm.Moun ki pa okipe nan kreye tèt li, okipe nan detui l.Inyorans se manman rechèch.Imajinasyon pi enpòtan pase konesans.Sa a s'on mirak ke kiryozite siviv edikasyon fòmèl. Li Labib, Pawòl Bondye a, chak jou!Se pou w kontinye grandi nan konesans egzak sou Jewova!Pou yo ka gen lavi ki pap janm fini an, se pou yo aprann konnen w, ou menm....Se Jewova k ap anseye tout pitit ou yo?Èske w ka wè, ak je imajinasyon w, pèp yo k ap viv nan tèt ansanm?Yon objektif san yon plan se jis yon rèv.Yon maryaj ki bay kè kontan se inyon de moun ki byen konn padone.Yo fè yon pyèj yon fason pou w wè l atiran pandan ke y ap kache danje l gen landan l lan.“Yon relasyon ak Jewova pa kapab rete anplas. Swa li grandi fò ak rasin ki djanm, byen ankre nan...Yon pyèj fèt pou yo pa remake l."Yon tandans pou atann pèfeksyon nan lòt moun pa ni reyalis, ni rezonab, ni li pa baze sou Labib.""Yon erè vin tounen yon fot paske nou derefize korije li.""Èske w s'on wòch ki tankou yon obstak oswa w s'on wòch pou moun apiye?"Èske nou nan laverite oswa laverite nan nou?Pa mande m kisa m pral fè pou m vivmande m pito kisa mwen pral fè ak lavi m.Pran kouraj pa lefèt ke ou te eseye.Ou dwe yon moun serye, men pa pran tèt ou twò oserye.Li pa sifi pou w kontante w pou w konnen Jewova.Èske nou ka di "mwen kwè nan Bondye" si aksyon nou montre lekontrè?Konpwomi se rezilta lè n eseye sèvi de mèt an menm tan."Pa kite pwoblèm yo anpeche w jwi sa ki bon Jewova ba w."Pa kite fòs ou vin tounen feblès ou.Pa eseye mennen yon lavi "nòmal" nan monn sa a ki anòmal.Èske nou sanksyone tèt nou pou nou ka pwoteje kè nou?"Èske w ofri Jewova omwen yon priyè fèvan chak jou nan lavi w?”Èske w viv laverite oswa w jis anseye li?Èske fason mwen viv lavi mwen idantifye ke m ap viv ann amoni ak ansèyman Jewova yo oswa èske..."Pa abandone tèt nou... Èske m liberal ak tèt mwen oswa m fè sakrifis pou lòt moun?"Pèdi oswa ale aladeriv pa mande refleksyon."Bonjan lapriyè mande pou n aji ann amoni ak pawòl nou yo."Menm asye vin febli lè l ekspoze a yon atmosfè kowozif.Ki jan ekipman konba espirityèl ou a ye?"Tout sa nou ap fè nan lafwa a mande efò ak èd lespri Jewova."Èske w te pran nan kouran woutin medyokrite a?Mwen kapab genyen l men, èske mwen vrèman bezwen l?"Si yon moun pap mouri pou prensip li yo, li pa gen okenn prensip."Si se sa Bondye vle nan men mwen, donk se sa m ap chwazi fè.Lè w ap rankontre eprèv sonje... Jewova pa t retire lanmè wouj la, men li te fè yon chemen..."Tande verite epi pa aksepte li pa fè verite a tounen yon erè pou sa.""Ekriti sakre yo s'on depo kè kontan ki anrichi lespri ak kè moun.""Peche pa nan bagay yo men nan li chita nan move itilizasyon bagay yo.""Pa abadone paran w. Se yo ki te leve w.""Chwazi konpayon w yo ak anpil atansyon. W ap vin tounen kalite yo ye a.""Se pou w mèt abitid ou yo oswa yo ap vin mèt ou.""Tan ou se yon trezò. Pa depanse li, envesti li pito."Ou di: "Mwen pa ka konprann bagay yo"
Jewova di: "M ap dirije w tout kote w ap met pye w."
Ou di: "Li pa vo lapenn." Jewova di: "Sa ap vrèman vo lapenn." Women 8:28Ou di: "Mwen pa ka jere sa."
Jewova di: "M ap ba w tout sa w bezwen."
"Yon paran kapab ba ou lavi, men li pa kabap viv pou ou."Yon paran ka aprann ou pataje, men li pa kapab fè w renmen bay.""Yon paran ka anseye w respè, men, li pa ka fòse w montre onè.""Yon paran ka anseye ou sa ki byen ak sa ki mal, men li pap kapab toujou deside pou ou.""Yon paran ka achte bèl rad pou ou, men li pa ka fè ou bèl pa anndan.""Yon paran ka di w reyalite lavi a, men pa li ka bati repitasyon w.""Yon paran ka avèti ou sou peche, men li pa kapab fè kenbe moralite w.""Yon paran ka renmen w, men li pa ka fè w antre nan fanmi Jewova.""Yon paran ka di w fason pou w viv, men li pa kapab ba ou lavi etènèl."Etid [Labib] sipèfisyèl egal a adorasyon sipèfisyèl.Si ou di ke devètisman ki pa apwopriye pa gen efè sou ou, donk li te deja afekte w, paske w pa..."Yon moun ki gen sajès tande yon sèl pawòl epi li konprann de.""Pi bon fason pou w gen yon bon zanmi se pou w tounen youn. Èske Jewova se bon zanmi w?”Ou ka bay san renmen, men w pa ka renmen san bay.Bay moun plis pase sa yo te atann."Marye ak yon moun ou renmen pale. Tank w ap vin pi gran, konpetans konvèsasyon yo pral pi..."Pa janm ri rèv pèsonn. Moun ki pa gen rèv pa gen anpil."Pale dousman men reflechi byen vit.Pa kite yon ti diskisyon blese yon gwo zanmitay.Louvri bra w pou w aksepte chanjman, men pa abandone valè w yo.Pafwa Silans se pi bon repons lan."Yon anbyans ki plen lanmou lakay ou tèlman enpòtan ke w dwe fè tout sa ou kapab pou w kreye..."Lè dezakò mete pye, fè fas ak tan prezan an, pa ak tan pase a.""Pi bon relasyon yo se relasyon kote lanmou w genyen pou youn lòt pi gran pase fason youn bezwen..."Sa w ye a se kado Bondye ba ou. Sa w fè ak li se kado ou bay Bondye.""Diferans ki genyen ant bon ak ekselan se yon ti efò siplemantè."Eskiz yo se patch nou itilize pou n repare echèk nou yo."Si nou li Bib la 15 minit pa jou, apre 1 ane n ap pase 90 èdtan ap pale ak Jewova"Si mwen ta ka ba ou yon sèl bagay nan lavi, mwen ta ba ou kapasite pou wè tèt ou nan je m, se...Si ou te yon fim, mwen t ap gade ou ankò e ankò.Nan yon lanmè ki chaje moun, je m pap chèche okenn lòt moun ke ou.Sou kisa menm mwen t ap panse tout tan sa a anvan m te rankontre w?Si renmen w se te yon travay, mwen t ap kandida ki pi merite, devwe e ki pi kalifye pou li. An...Souri ou se literalman bagay ki pi bèl mwen te janm wè nan lavi mwen.Si yon moun ta mande m pou m dekri w nan de mo sèlman, mwen t ap di: "Senpleman ekstraòdinè."Ou fè yon milyon ti bagay ki pote plis lajwa nan lavi mwen.Mwen konnen istwa womantik yo konn vin reyalite paske mwen genyen ou.Gen sèlman de fwa mwen vle avèk ou: Kounye a e pou letènite.Istwa lanmou mwen an 8 mo : "Mwen pa kapab imajine lavi m san ou."Sispann fè m panse ak avè w! Mwen okipe.Ou tank' 'on ti bekonn ('on bon ti grès kochon). Ou fè tout bagay vin pi gou.Bliye papiyon yo, mwen santi tout zou a lè mwen avèk ou! 🐻🐼🐨🐯Ou se Chevalye mwen ki abiye ak kalson ki klere byen bèlOu konnen mwen reyèlman ta renmen w vin lakay la, men ou tèlman cho bòdwo lè kondisyone mwen an...Mwen konnen ke ou ka twò okipe jodi a ⏰, men tanpri ajoute m nan lis bagay ou gen pou w fè yo...Ou fè m bliye fason pou m respire.Okenn moun pa pafè, men ou tèlman pre pèfeksyon sa bay laperèz 👌👸Tout sa m bezwen se ou menm tou pre m.Mwen renmen w plis ke jan m te ❤ w yè men pa plis ke fason m ap ❤ w demenChak moun dwe viv lavi yo kòm yon modèl pou lòt moun suiv.Pèsonn pa gen yon pi gwo lanmou pase yon moun ki bay lavi l pou zanmi l.Menmsi pye fig frans lan pa ta fleri, Menmsi pye rezen yo pa ta bay rezen, Menmsi pye oliv yo pa ta...Anvan w pale, koute. Anvan w ekri, reflechi.
Anvan w depanse, travay. Anvan w envesti,...
Anpil moun jwenn echèk nan lavi a paske yo pa t reyalize ke yo te toupre pou yo jwenn siksè...Anpil nan bagay ou ka konte, pa vrèman enpòtan. Anpil nan bagay ou pa ka konte, reyèlman...Si w ka wè l nan rèv ou
Ou ka fè l tou!
Karaktè. Entèlijans. Fòs. Stil.
Se sa k fè bote yon fanm!
...

Tradiksyon & definisyon

Anglè, Fransè, Espayòl, Pòtigè. Anpil egzanp fraz. Sinonim. Omonim. Ekpresyon popilè.

...

Ti liv Reina pou timoun

Gade bèl ti liv Sa mwen kapab fè ak men m nan nan plizyè lang...
Plis ke 25 000 antre nan bazdone a. Mizajou detanzantan!