Gramè kreyòl ayisyen – Adjektif

Adjektif kalifikatif

Gen 2 tip adjektif: Adjektif kalifikatif ak adjektif non-kalifikatif. La a, nou pral pale de adjektif kalifikatif yo. Ann atake  😛  !

Kèk egzanp adjektif
Fonksyon adjektif la
Jan ak nonb
Konparatif
Sipèlatif


Adjektif

Yon adjektif se yon mo ki bay enfòmasyon anplis sou yon non, ki dekri yon non, ki souliye kèk karakteristik spesyal non sa a genyen.

Kèk adjektif kalifatif

Adjektif kalifikatif kapab divize an plizyè kategori tankou koulè, gwosè, son, gou, touche, fòm, kalite, tan, pèsonalite ak laj. Lis ki vin apre a bay kèk egzanp adjektif kalifikatif nan chak kategori.

Koulè yo se adjektif kalifikatif.
Koulè – egzanp: nwa, blan, ble, wouj, mawon
Gwosè
Gwosè- egzanp: gwo, piti, laj, fen, epè
Fòm
Fòm – egzanp: won, kare
Kalite
Kalite – egzanp: bon, medyòk
Trè pèsonalite
Pèsonalite – egzanp: kontan, tris, fache
Sa ki gen rapò ak tan
Tan – egzanp: anyè, mansyèl
Sa ki gen rapò ak aj
Laj- egzanp: nouvo, jèn, vye, ize
Sa ki gen rapò ak son
Son – egzanp: fò, ba, silansye
Touche
Touche – egzanp: glise, kole
Gou
Gou – egzanp: pike, dous

Jan ak nonb

An kreyòl, adjektif kalifikatif pa chanje. Apa de kèk ka spesyal, nou ka itilize menm adjektif la pou ni fi, ni gason.
Egzanp: Fi sa a bèl; 5 zoranj sa yo bèl

Fason adjektif yo fòme

Adjektif yo kapab fòme lè nou ajoute kèk lèt nan yon non, nan yon vèb oswa nan yon adjektif.

Ajoute “[r]e”Ajoute “al”Ajoute “[t]ik”Ajoute “ab”Ajoute “[t]if”
kolè – kolerewa – wayalatis – atistikmanje – manjabak – aktik
nullnullnullnullnull
nullnullnullnullnull
NonAdjektif
aneanyèl
wawayal
mizikmizikal
VèbAdjektif
abeyiabeyisan
nullnull
nullnull
AdjektifNon
tristristès
pwòppwòpte
onètonètete
Konparatif ak Sipèlatif

Konparatif la se fason ou eksprime yon kalite lè w fè konparezon. Ou ka itilize adjektif kalifikatif (e kèk advèb) pou fè plizyè degre konparezon.
– Li nan degre pozitif lè l ekprime siyifikasyon l san modifikasyon an plis ou an mwens.
Egzanp: Yon sòlda vanyan. Yon gwo machin.

– Li nan degre konparatif lè gen yon konparezon. Sa ki ka gen plizyè nyans:
1 – Egalite : li fòme lè w ajoute ekspesyon advèbyal “menm jan ak” aprè adjektif la.
Egzanp: Pyè rapid menm jan ak Pòl

2 – Siperyorite : li fòme lè w ajoute advèb “pi” oubyen “plis” anvan adjektif la e “ke” aprè l.
Egzanp: Pyè pi rapid ke Pòl

3 – Enferyorite : li fòme lè w ajoute advèb “mwens” anvan adjektif la e “ke” aprè l.
Egzanp: Pyè mwens rapid menm ke Pòl

· Nou itilize degre pozitif la pou nou konpare de non egal.
Egzanp: Kay li a menm gwosè ak kay pa-m nan
· Nou itilize degre konparatif la pou n konpare de non ki pa egal.
Egzanp: Kay li a pi gwo ke kay mwen an
· Nou itilize sipèlatif pou n konpare twa non oubyen plis.
Egzanp: Kay li a pi gwo nan kominote a

Sipèlatif

Sipèlatif la eksprime yon kalite nan degre ki pi wo a oubyen alekstrèm. Sipèlatif la kapab relatif oubyen absoli.

Sipèlatif absoli a fòme ak yon advèb “trè, byen, ekstrèmman, …” plase devan adjektif la.
Egzanp: Misye trè fò, ekstrèmman fò, …

Sipèlatif relatif la eksprime degre ki pi wo ou ki pi ba a. Li konpare ak yon bagay (ou yon moun) oubyen li endike yon degre pa rapò ak objè (ou èt) y ap pale de li a.
Egzanp: Sa ki pi fò pami yo de a. Pi gwo chans ou. Sa ki pi bèl.

Li fòme ak konparatif siperyorite ou enferyorite.
Egzanp: Pyè pi rapid ke Pòl – konparatif siperyorite
Pyè pi rapid – sipèlatif
Pyè mwens rapid menm ke Pòl – konparatif enferyorite
Pyè mwens rapid – sipèlatif


<<– Non anDetèminan yo –>>

1 thought on “Gramè kreyòl ayisyen – Adjektif”

  1. Pingback: buyviagraonlinet.com

Leave a Comment