Aprann Kreyòl ak Kilti Ayiti

Lekti kreyòl

Fason pou w byen li e ekri kreyòl ayisyen

Pwononsyasyon lang kreyòl la pap yon gran pwoblèm pou ou ditou, si w deja konn pale kreyòl, konn li anglè oswa yon lang latin. Li prèske ekri tankou fonetik, sa vle di tout son ekri menm jan, san eksepsyon (prèske menm jan ak lanng grèk e espànyòl.) Pi ba a nou pral wè kèk prensip ak kèk egzanp pou nou kapab li e ekri kreyòl dlololoy 

  .

Prensip pou w li ak ekri kreyòl byen.

Genyen kat règ fondamantal pou w konnen pou w li kreyòl trè byen. Si w suiv yo, w ap kapab li e kri tout mo kreyòl trè byen 🥷

  .

1. – Règ: Gen Yon siy pou chak son.

An kreyòl gen yon siy pou chak son nou itilize nan lanng lan. Prèske tout siy sa yo nan alfabè a. Se sak fè alfabè a gen 30 lèt! Donk, nou kapab ekri tout mo kreyòl ak 30 ki nan alfabè a. 😯

Ou pap jwenn egzanp konsa an kreyòl:

Anglè: baby | bathroom  

Kote lèt sa yo “ba” pwononse yon fason ki diferan nan chak mo yo.

Fransè: femme | femelle 😲

Kote lèt sa yo, “fe”, pwononse yon fason ki diferan nan chak mo yo.

2. – Règ: Menm siy lan pou menm son an.

Si mo yo pwononse menm jan, donk, y ap ekri menm jan an. Ebyen, lè sa a mo yo ap omonim: yo ekri menm jan an men yo gen sans diferan.
Egzanp avèk mo “jan”:
Frè m lan rele Jan. — La a “Jan” se yon non moun.
Ki jan de moun li ye? — La a “jan” kapab siyifi “tip”.

Egzanp ak mo “li”:
Mo “li” a kapab gen yon dizèn sans.
Li kapab yon vèb: Mwen konn li (fr: lire, en: to read, es: leer )

Li kapab yon pwonon pèsonèl 3èm pèsòn sengilye: Jan malad, li ale lopital. Mari se doktè, l ap pran swen Jan.
(abreje: l; fransè: il, elle; anglè: he, she, it; espànyòl: él, ella )
Konsa li kapab ranplase yon gason, yon fanm, yon bèt oubyen yon objè.

Li kapab yon pwonon objè 3èm pèsòn sengilye: Jan di li tout doulè li santi.
(fransè: lui, le, la; anglè: him, her, it; espànyòl: él, ella )

E latriye…

3. – Règ: Nanpwen lèt ki bèbè.

Ou dwe pwononse tout lèt lè w ap li kreyòl, pa gen lèt ki bèbè. Sonje, alfabè kreyòl la gen 32 grafèm!
Ou pap jwenn egzanp konsa an kreyòl:

Fransè: La bouche est pleine | La a, lèt “e” a bèbè, yo pa pwononse l.:-°
Kreyòl: Bouch li plen. (si w ekri “bouche”, ou ekri yon mo ki diferan de bouch)

4. – Règ: Chak lèt rete nan wòl li.

Se pati sa a ki kapab yon pwoblèm pou kèk moun: an kreyòl, chak lèt dwe rete nan wòl li, oubyen yo dwe konsève son pa yo.

Egzanp: genyen. Èske li pwononse “gen|yen”? oubyen “ge|nyen”?
Repons lan: Sekrè (klike pou w ka wè l)yo di “gen|yen” paske mo a ekri ak 4 lèt: g|en|y|en

Egzanp: chany. Èske li pwononse “chan-y” (yon silab)? oubyen “cha|ny” (2 silab)?
Repons lan: Sekrè (klike pou w ka wè l)yo di “chan-y” (se yon moun ki konn netwaye soulye).

Sonje sa: an kreyòl, yo pa janm fè yon silab avèk yon konsòn + lèt “y” la: by non, men bi, wi; chy, non, men chi, wi!

Tout kote w wè “y” yo pa janm pwononse l kò “i” pou kont li.
Eseye pwononse mo sa a:
peny… Sekrè (klike pou w ka wè l)“pen-y” (yon silab; yon objè pou demele cheve, penyen tèt) e non “pe|ni”

Egzanp: cheni. Èske li pwononse “chen|i”? oubyen “che|ni”?
Repons lan: Sekrè (klike pou w ka wè l)yo di “che|ni” (se yon ensèk ki pral tounen papiyon).

Devan tout vwayèl yo, eksepte demi-vwayèl “y” ak “w”, yo toujou itilize “an”, “en”, “on” tankou 2 lèt. An kreyòl, yo pa janm fè yon silab avèk yon konsòn + lèt “y” la.
Se sa k fè yo pwononse “pèsonèl” [pè|so|nèl] e non “pè|son|èl”.
E yo pwononse bonè “bo|nè e non “bon|è”
Men yo di: “anyen” [an|yen] e non [a|nyen]
“manyè” = [man|yè]; “mànyè” = [mà|nyè]
Emànyèl e non Emanyèl
E latriye…

Dèyè mòn gen mòn

Dlo Mòn

5. – Kèk pyèj pou nou evite

Li ap bon anpil pou w sonje pwen ki vin piba yo (sitou pou moun ki abitye li fransè):

 1. AN ak ÀN – Sonje sa a: “an” se yon lèt tandiske “àn” se de lèt (à (a aksan fòs) ak n). Gen diferans ant “dan” (moun genyen plizyè nan bouch yo) ak “Dàn” (Gen fi ki rele Dàn).
 2. E – e toujou pwononse ak bouch ouvè (tankou “é” an fransè) Egzanp: lave (netwaye ak dlo); mache (deplase…)
 3. EN ak ÈN – Sonje sa a: “en” se yon lèt tandiske “èn” se de lèt (è ak n). Gen diferans ant “ren” (ki ka siyifi senti) ak “rèn” (madanm yon wa).
  Lòt mo difisil: lane [la-ne]; manyen [man-yen] – manyè [man-yè] – mànye [mà-nye] – mànyè [mà-nyè]; anyen [an-yen]; genyen [gen-yen]; mennen [men-nen]…
 4. G – g toujou pwononse yon fason ki “di”, tankou nan gason. Egzanp: gè (fransè “guè”, se pa jè) – lajè; figi (fransè: figui, se pa fiji) – ajil.
 5. J – j pa janm pwononse tankou l gen yon son “d” devan l. Si w ap ekri mo fransè “jazz“, w ap ekri “djaz” e non jaz.
  Si w ap ekri mo anglè “job” (travay), w ap ekri l djòb e non jòb. (Anfèt, si w ekri l dènye fason an, se yon lòt son ou ekri. Apwopo, Jòb se non yon moun, li pa vle di travay.)
 6. IN – Sonje sa: “in” se de (2) lèt, li pa janm pwononse kòm lèt “en”. Yo di machin “ma|chi n” e non machen….
 7. R ak W – yo pa janmm mete r devan o, ò, on, ou ak oun. Men yo toujou mete w de preferans. (An reyalite, si w ta mete r devan yo, yo t ap bay prèske menm son an… men sa se yon fot an kreyòl). Yo ekri pwoblèm e non problèm; pwofesè e non profesè.
  Yo pa janm mete “r” devan “w”. Yo ekri: wa e non rwa; twòp e non trwòp…
 8. X – An kreyòl pa gen lèt “x”. Nou kapab fè tout prèske tout son “x” (fransè, oubyen anglè) ak “sk” oubyen ak “gz”. Yo pa di “explikasyon” men yo ekri “eksplikasyon”; yo pa ekri “extraòdinè” men yo ekri “ekstraòdinè””; yo pa ekri “exanp” men yo ekri “egzanp”.
 9. Y ak I – An kreyòl Se sèlman “y” yo itilize devan yon vwayèl, men yo pa janm itilize “i”. Egzanp: marye e non marie

6. – Varyasyon

An kreyòl gen anpil varyasyon nan mo yo. Gen varyasyon lè ke pou yon menm bagay, yon konsèp ou yon ide yo ekri yon mo deferan fason tou depan de nan ki zòn yon moun soti Ayiti, oubyen antouraj moun lan. Donk, varyasyon yo ekri e pwononse yon ti jan diferan, men yo gen menm sans lan e yo kòrèk gramatikalman.
Kèk varyasyon:
Semèn ak semenn, lanng ak lang; goch, gòch; jón ak jòn; anviwónman ak anviwònman; mond ak monn; fransè ak franse; anglè ak angle; espànyòl ak espayòl; chèn ak chenn, pànye ak panyen (pànye (pwononse kòm fransè “panier”) panyen), vèr ak vèt… e latriye. Yo chak gen yon ti varyason nan pwononsyasyon yo.
A pwopo, Novasyon ankouraje w pou w itilize tout pwononsyasyon ki vin an premye yo huh.png  .

7. – Aksantegi

Petèt lè yo pa t panse ke yo t ap bezwen aksantegi (“é” oubyen “ó”) nan lanng kreyòl la nan ane 1990 yo. Men yo itilize aksantegi sou de lèt sa yo kòrèkteman nan anpil bonjan ouvraj.
Aksantegi a fè nou kapab di “jón” (ki pwononse menm jan ak “jaune” fransè a), e nou pa oblije ekri “jòn”.
Nou ka di “énmi” si nou pa vle di “ènmi”. Nou ka ki “Amón”. Nou ka di “evénman”, nou pa oblije di “evènman”…
(An reyalite, se konsa anpil moun Pòtoprens pale ( ange.png  pa gen okenn diskrimasyon la a); poukisa pou yo oblije ekri “ò” lè ke nou ap di “o” kouramman? Se aksantegi a ki pèmèt nou ekri son yo.)

Li toujou bon pou w ekri aksan yo kòrèkteman. Men, kòman pou m fè jwenn li nan yon klavye òdinatè?
ó = Alt+162. Sa vle di (Byen senp): peze e kenbe bouton “Alt” a e tape 1, 6, 2 nan pati nimerik la.
(Plis detay) Sekrè (klike pou w ka wè l)Sa vle di peze bouton “Alt” la ak anilè men goch la toutpandan w ap peze 1, 2 3 youn apre lòt nan pati adwat klavye a (bouton nimerik yo). Non, ou pap ka fè l ak bouton anlè tèt lèt yo.) Rasire w ke bouton “Num Lk” (Number Lock) la aktive (ti limyè l la dwe limen; peze bouton “Num Lk” la, pou w aktive l oubyen dezaktive l). Si w ap itilize yon òdinatè pòtatif (“Notebook ou Laptop”), petèt ou dwe peze bouton “Fn” (fonksyon) an tou, lè sa a w ap jwenn bouton 1, 2 ak 3 a sou respektivman j, k ak l.)
ó = Alt+162 (ou Fn+Alt+162 pou òdinatè pòtatif)
Ó = Alt+0211
é = Alt+130
É = Alt+0201

8. – Aksan grav oubyen aksan fòs

Yo mete aksan fòs sou a, e ak o devan n pou nou kapab pwononse yo separeman kòm 2 lèt, lè nou pa vle pwononse yo respektivman kòm an, en ou on.
Yo di Antwàn (non yon gason) diferan ak antwan. “Àn” (non yon fi: Manman l rele Àn) diferan ak “an” (atik defini: Li manje pen an).

à = Alt+133 (ou Fn+Alt+133 pou òdinatè pòtatif) Pou plis detay, gade pi wo a nan “Aksantegi”.
À = Alt+0192
è = Alt+138
È = Alt+0200
ò = Alt+149
Ò = Alt+0210

9. – Byen pwononse atik defini yo

Anpil moun, lè y ap li kreyòl, pwononse l mo apre mo, konsa yo pa bay fraz yo sans yo e yo kapab pèdi sans fraz yo oubyen yo trebiche plizyè fwa sou yo waw.png  . Anpil fwa se ak atik defini yo yo gen pwoblèm.

Men atik defini yo: la (ki se atik debaz la), li chanje ou varye an “a, an, lan, nan” selon son ki vin avan li a.
Nou wè atik defini an plase apre non li detèmine a. Li kapab pran divès fòm daprè dènye son ki nan mo li detèmine a.

“La” apre yon konsòn oral: b, ch, d, f, g, j, k, l, p, r, s, t, v, z ak apre y epi w.
Egzanp : Kay la, solèy la, sik la.

“A” apre yon vwayèl oral: a, e, è, i, o, ò, ou; e apre ui tou.
Egzanp: po a, chou a, fi a, manje a

“Nan” oubyen “lan” apre yon konsòn nazal (m, n, ng). Egzanp: chanm nan, kann nan

“An” apre yon vwayèl nazal (an, en, on, oun). Egzanp : pen an, ban an, pon an
Nan fraz: Pawòl Jewova a di. Nou ap di “Je|wo|va a” (3 silab, dènye silab la ap pi lonng) e non “Je|wo|va| a” e non 4 silab.

10. – Apostwòf (‘) ak tirè (trè d inyon) (-)

Anpil lenguis antann yo pou dakò li pa nesesè pou sèvi ak tirè ni apostwòf nan mitan de mo oswa pou fè kontraksyon. Eksepte pou tirè ki kab sèvi espesyalman pou koupe yon mo ki nan bout yon liy ki fini rire.gif  .
Li pa nesesè pou w mete apostwòf aprè kontraksyon pwonon pèsonèl yo (mwen – m, ou – w, li – l, nou – n ak yo – y).
Pa ekri “machan-n”; ekri pito “machann”

Pa ekri “ba li’l”; ekri pito “ba li l”

Pa ekri “antan-n”; ekri pito “antann”

Pa ekri “pou’w”; ekri pito “pou w”

Nan menm ide a, sonje pou nou pa kole mo ki fè kontraksyon yo, konsa fraz la ap pi klè:
pa ekri “M pat al lavil yè” ou “M pa’t al lavil yè”; ekri pito “M pa t al lavil yè”

Nou pa oblije mete apostwòf (‘) nan kontraksyon vèb sa yo Ale -> al: Melani t al[e] lavil yè maten. Bay -> ba/ban : Bay kou bliye / Ban m 2 goud / Ba li afè l. Kapab -> ka/kab: Yo ka[pab/kab] kouri anpil. Konnen -> konn: Èske ou konn[en] moun sa a? Gade -> gad: Gad[e] jan misye chèlbè. Genyen -> gen: Jera gen[yen] anpil tan pou sa. Mete -> met: Met[e] rad sou ou, li fè frèt. Pote -> pot: Pot[e] komisyon an demen maten. Rete -> ret: Moun sa yo ret[e] Okap. Soti -> sot: Sot[i] kò w la! Vini -> vin: Jak vin[i] pran sa ki te pou li a.

Creole101 ankouraje mete kontraksyon nan yon seri de mo, pou rann fraz la pi klè, sitou mo ki ka gen pl
Pa ekri “M on ti jan fèb”; ekri pito “M ‘on ti jan fèb”, oubyen ekri l san kontraksyon “M yon ti jan fèb”.
Pa ekri: “E pa ou m te wè la a?; Ekri pito: “‘E pa ou m te wè la a?” ou “Se pa ou m te wè la a?
…Novasyon ankouraje mete kontraksyon nan yon seri de mo, pou rann fraz la pi klè
Pa ekri “M on ti jan fèb”; ekri pito “M ‘on ti jan fèb”, oubyen ekri l san kontraksyon “M yon ti jan fèb”. Pa ekri “E pa ou m te wè la a?”; ekri pito “‘E pa ou m te wè la a?”, oubyen ekri l san kontraksyon “Se pa ou m te wè la a?”

419 thoughts on “Fason pou w byen li e ekri kreyòl ayisyen”

 1. [url=https://ordercialismedstore.quest/]cialis 5mg price[/url] [url=https://cialis20mgtabs.quest/]cialis gel online uk[/url] [url=https://antabusetab.online/]buy antabuse 500 mg[/url] [url=https://buycheapviagrapillonline.quest/]online sildenafil india[/url] [url=https://buyinggenericviagra100mg.quest/]order viagra[/url] [url=https://viagraqtab.monster/]where can i purchase viagra online[/url] [url=https://propecia.ink/]propecia cheap price[/url] [url=https://viagratabletsnoprescription.monster/]sildenafil gel india[/url]

 2. [url=https://trazodone.moscow/]desyrel 50 mg for sleep[/url] [url=https://onlinecialis10mgtablet.quest/]cialis prescription prices[/url] [url=https://ordercialis10mgbestprice.quest/]cialis 20 g[/url] [url=https://tetracyclina.com/]tetracycline pills[/url] [url=https://lexapro.life/]lexapro pill[/url]

 3. [url=https://bestviagrawithoutrx.quest/]viagra online singapore[/url] [url=https://onlineviagra2021.monster/]sildenafil price 20mg[/url] [url=https://cheapviagradrugrx.quest/]purchase viagra online without prescription[/url]

 4. [url=http://onlineviagraforsaleonline.monster/]cheap online viagra[/url] [url=http://aclomid.com/]where can i buy clomid pills in south africa[/url] [url=http://fildena.email/]fildena 50[/url] [url=http://buyviagratabletswithnorx.quest/]viagra tablets australia[/url]

 5. [url=https://finasteride.sbs/]propecia price compare[/url] [url=https://viagra200tablets.quest/]viagra 5343[/url] [url=https://aclomid.com/]clomid for sale canada[/url] [url=https://onlineviagramedicationprescription.quest/]viagra online order in india[/url]

 6. [url=http://viagraxtab.monster/]viagra from mexico[/url] [url=http://seroquel.cfd/]seroquel ocd[/url] [url=http://cheapviagra150mgpill.monster/]viagra 100 cost[/url] [url=http://bestviagrawithoutrx.quest/]sildenafil tablet 200mg[/url]

 7. [url=https://clomid.ink/]clomid 150mg[/url] [url=https://onlinecialisdrugwithnorx.monster/]tadalafil 40 mg daily[/url] [url=https://viagraxtab.monster/]viagra pharmacy australia[/url] [url=https://augmentin.wtf/]amoxil medication[/url] [url=https://cialisdrugpharmacy.quest/]buy generic cialis 10mg[/url] [url=https://onlineviagramedicationprescription.quest/]generic viagra from usa[/url]

 8. [url=https://doxycycline.download/]buy doxycycline 100mg capsules online[/url] [url=https://finasteride.run/]finasteride 1mg generic price[/url] [url=https://doxycycline.moscow/]odering doxycycline[/url] [url=https://onlineviagra150withoutrx.quest/]buy viagra where[/url] [url=https://viagra200tablets.quest/]viagra 100mg tablet price[/url] [url=https://tretinoin.agency/]tretinoin cream 0.05 price[/url] [url=https://finasteride.sbs/]propecia without prescription[/url]

 9. [url=https://cialis5mgpills.quest/]buy cialis generic[/url] [url=https://onlinecialisdrugwithnorx.monster/]tadalafil[/url] [url=https://doxycycline.download/]buy doxycycline 100mg online[/url] [url=https://lisinopril.network/]cheap lisinopril no prescription[/url] [url=https://finasteride.sbs/]brand name propecia online[/url] [url=https://modafinil.monster/]modafinil otc[/url]

 10. [url=http://malegra.cfd/]buy malegra[/url] [url=http://allopurinola.online/]allopurinol 300 mg cheap[/url] [url=http://orderviagratabletprescription.monster/]buy sildenafil online india[/url]

 11. [url=http://buyviagra200tablets.quest/]viagra online canadian pharmacy[/url] [url=http://cheapcialisdrugstore.monster/]buy generic cialis uk[/url] [url=http://orderviagra150rx.quest/]where can i get sildenafil without prescription[/url] [url=http://bestcialisdrugprescription.monster/]cialis india cheap[/url]

 12. [url=http://proscar.life/]finasteride tablets[/url] [url=http://genericcialis40mgwithoutprescription.monster/]discount cialis australia[/url] [url=http://cialistab.online/]tadalafil medication cost[/url] [url=http://bestcialisdrugprescription.monster/]tadalafil daily 5mg[/url] [url=http://buycialis20.quest/]generic cialis for daily use[/url] [url=http://onlineviagra100mgprice.monster/]can i buy viagra in india[/url] [url=http://onlinedrugstore.company/]online shopping pharmacy india[/url]

 13. [url=http://tetracycline.email/]can you buy terramycin over the counter[/url] [url=http://cialisdrugpharmacy.quest/]tadalafil online with out prescription[/url] [url=http://viagra200tablets.quest/]viagra over the counter canada[/url] [url=http://buycialis40cost.quest/]cialis.com[/url] [url=http://fildena.email/]fildena 25[/url] [url=http://onlineviagraforsaleonline.monster/]where to buy generic viagra over the counter[/url] [url=http://propranolol.sbs/]inderal 10mg buy online[/url]

 14. [url=http://bestcialismedicationforsaleonline.monster/]tadalafil price[/url] [url=http://cialis5mgpills.quest/]cialis brand name online[/url] [url=http://prozac.mom/]prozac forsale[/url] [url=http://phenergan.click/]phenergan 10mg[/url] [url=http://genericviagra200mgbestprice.quest/]sildenafil 130[/url]

 15. [url=http://azithromycint.com/]buy azithromycin online uk[/url] [url=http://adoxycycline.com/]doxycycline 100mg tablet price[/url] [url=http://apropecia.com/]propecia where to buy[/url] [url=http://buycialis40cost.quest/]purchase cialis[/url] [url=http://tretinoin.agency/]tretinoin 0.01[/url] [url=http://prozac.mom/]fluoxetine pills 10 mg[/url] [url=http://modafinil.monster/]best modafinil online[/url] [url=http://cheapcialis5mgpills.monster/]generic cialis price comparison[/url]

 16. [url=https://genericviagraprescription.monster/]viagra where to buy[/url] [url=https://azithromycin.africa/]azithromycin coupon[/url] [url=https://ordersynthroid.online/]synthroid 0.15[/url] [url=https://cephalexin.company/]keflex 500mg online[/url] [url=https://proscar.life/]proscar generic drug[/url] [url=https://albendazole.email/]albenza albendazole[/url]

 17. [url=https://buyviagratabletswithnorx.quest/]viagra 100mg online australia[/url] [url=https://ordergenericcialisonline.monster/]buy tadalafil 20 mg from india[/url] [url=https://adoxycycline.com/]where can you buy doxycycline[/url] [url=https://phenergan.click/]phenergan 20 mg[/url] [url=https://trazodone.autos/]how to get trazodone prescription[/url] [url=https://metformin.business/]glucophage xr 500mg[/url] [url=https://doxycycline.moscow/]doxycycline cheapest uk[/url]

 18. [url=https://orderdiflucan.online/]diflucan online purchase[/url] [url=https://cheapcialispillonline.monster/]order tadalafil india[/url] [url=https://aclomid.com/]where to buy clomid online[/url]

 19. [url=https://onlinecialismedicationwithoutprescription.monster/]buy online cialis canada[/url] [url=https://onlinedrugstore.company/]india pharmacy mail order[/url] [url=https://onlineviagra100mgprice.monster/]buying viagra nz[/url] [url=https://genericviagraprescription.monster/]buy viagra online without prescription[/url] [url=https://genericcialis40mgwithoutprescription.monster/]cialis 50mg pills[/url] [url=https://prednisone.win/]prednisone cream rx[/url] [url=https://modafinil.media/]modafinil united states[/url] [url=https://genericcialis40withoutrx.quest/]cialis australia over the counter[/url]

 20. [url=http://buybestcialis20.monster/]cialis us pharmacy[/url] [url=http://metformina.online/]metformin best brand[/url] [url=http://onlinecialis10mgtab.monster/]tadalafil india price[/url] [url=http://bestviagra100pill.monster/]best prices on viagra[/url] [url=http://prozac.mom/]buy prozac tablets[/url] [url=http://apropecia.com/]propecia order[/url]

 21. [url=https://viagra100mgwithnorx.quest/]how much do viagra cost[/url] [url=https://onlineviagra100mgprice.monster/]buy sildenafil online safely[/url] [url=https://orderviagra50tablet.quest/]canadian viagra cheap[/url] [url=https://cialistab.online/]price for cialis daily use[/url] [url=https://lyrica.wtf/]lyrica tablets 300mg[/url] [url=https://biaxin.cfd/]biaxin cost[/url] [url=https://buyviagra200tablets.quest/]generic viagra in us[/url]

 22. [url=http://clomid.sale/]where can i get clomid over the counter[/url] [url=http://synthroid.life/]synthroid canada[/url] [url=http://propecia.business/]buy propecia tablets[/url] [url=http://orderviagra50tablet.quest/]25mg viagra daily[/url] [url=http://albendazole.email/]albendazole price in south africa[/url] [url=http://tizanidine.email/]buy zanaflex online[/url]

 23. [url=https://ordercialis10noprescription.monster/]where to buy generic cialis online canada[/url] [url=https://onlineviagramedicationprescription.quest/]buy viagra fast shipping[/url] [url=https://cheapviagradrugrx.quest/]viagra tablets online in india[/url] [url=https://buyviagra50mgtablets.monster/]cipla viagra[/url] [url=https://finasteride.run/]finpecia online pharmacy[/url]

 24. [url=https://tetracycline.email/]buy tetracycline 500mg[/url] [url=https://bestcialismedicationforsaleonline.monster/]buy cialis[/url] [url=https://ordercialis10noprescription.monster/]where can i get cialis over the counter[/url] [url=https://modafinil.monster/]modafinil cost[/url] [url=https://cheapcialispillonline.monster/]cialis uk prescription[/url]

 25. [url=https://lexapro.life/]lexapro capsule[/url] [url=https://viagra100mgwithnorx.quest/]buy female viagra nz[/url] [url=https://malegra.cfd/]best price malegra fxt usa[/url] [url=https://lisinoprilxtab.com/]lisinopril 25[/url] [url=https://orderviagratabletprescription.monster/]online purchase viagra[/url]

 26. [url=https://modafinil.media/]modafinil india cost[/url] [url=https://proscar.life/]online pharmacy finasteride 1mg[/url] [url=https://valtrextab.online/]buy generic valtrex[/url] [url=https://phenergan.email/]phenergan over the counter nz[/url] [url=https://ordercialis10mgbestprice.quest/]daily cialis prescription[/url] [url=https://lexapro.life/]lexapro 15mg tablet[/url] [url=https://genericcialis40mgwithoutprescription.monster/]tadalafil 10 mg canadian pharmacy[/url] [url=https://lyrica.wtf/]price for lyrica 75 mg[/url]

 27. [url=http://azithromycin.africa/]buy generic zithromax no prescription[/url] [url=http://antabuse.sbs/]order antabuse online[/url] [url=http://phenergan.email/]phenergan gel cost[/url] [url=http://biaxin.cfd/]biaxin generic cost[/url]

 28. [url=http://vardenafil.media/]levitra australia[/url] [url=http://lasix.pics/]lasix[/url] [url=http://cialistab.online/]brand name cialis online[/url] [url=http://prozac.business/]fluoxetine 20mg online[/url]

 29. [url=http://doxycycline.download/]doxycycline 100mg capsules uk[/url] [url=http://lisinopril.network/]buy lisinopril online usa[/url] [url=http://orderdiflucan.online/]buying diflucan over the counter[/url] [url=http://buybestcialis20.monster/]cialis online us[/url] [url=http://clomid.ink/]buy clomid online without prescription[/url]

 30. [url=http://tadalafilex.com/]buy tadalafil 10 mg[/url] [url=http://tetracyclina.com/]brand name tetracycline[/url] [url=http://lasix.pics/]lasix online order[/url] [url=http://cytotec.business/]misoprostol over the counter in usa[/url] [url=http://vardenafil.media/]generic vardenafil india[/url] [url=http://prednisone.ink/]prednisone over the counter canada[/url] [url=http://modafinil.media/]modafinil 20 mg[/url]

 31. [url=http://onlinedrugstore.company/]online pharmacy search[/url] [url=http://prozac.business/]fluoxetine 10[/url] [url=http://orderviagra50tablet.quest/]paypal viagra australia[/url]

 32. [url=https://phenergan.email/]phenergan 20 mg[/url] [url=https://cafergot.email/]cafergot tablets price[/url] [url=https://cytotec.business/]cytotec no prescription[/url] [url=https://allopurinola.online/]allopurinol ordering[/url] [url=https://genericviagraprescription.monster/]best viagra tablets in india online[/url] [url=https://lyrica.wtf/]generic lyrica online[/url]

 33. [url=https://viagra200tablets.quest/]female viagra drugstore[/url] [url=https://finasteride.sbs/]propecia over the counter[/url] [url=https://onlineviagra150withoutrx.quest/]price of sildenafil 50 mg[/url] [url=https://onlineviagra2021.monster/]viagra 200mg tablet[/url] [url=https://buyviagra50mgtablets.monster/]viagra lowest price canada[/url] [url=https://trazodone.autos/]trazodone tablets[/url]

 34. [url=https://genericcialistabwithnorx.quest/]buy tadalafil over the counter[/url] [url=https://onlinecialis10mgtab.monster/]buy cialis free shipping[/url] [url=https://orderpropecia.online/]finasteride 1 mg coupon[/url] [url=https://ordercialis10noprescription.monster/]canadian 5mg tadalafil online[/url]

 35. [url=https://doxycycline.download/]doxycycline 75 mg tablet[/url] [url=https://orderazithromycin.online/]purchase azithromycin 500 mg[/url] [url=https://finasteride.run/]generic propecia india[/url] [url=https://cheapcialispillonline.monster/]cost of cialis 5mg pills[/url] [url=https://cialisdrugpharmacy.quest/]cialis 200[/url] [url=https://prozac.mom/]where to buy prozac in singapore[/url]

 36. [url=https://tetracyclina.com/]terramycin crumbles[/url] [url=https://genericviagraprescription.monster/]120 mg sildenafil[/url] [url=https://prednisone.win/]prednisone 5092[/url] [url=https://cephalexin.company/]cephalexin brand name india[/url]

 37. [url=https://cheapcialis5mgpills.monster/]tadalafil generic canada[/url] [url=https://cheapcialispillonline.monster/]how much is a cialis prescription[/url] [url=https://finasteride.run/]propecia cost singapore[/url] [url=https://doxycycline.download/]cheap doxycycline 100mg[/url]

 38. [url=http://lisinoprilxtab.com/]lisinopril online usa[/url] [url=http://xviagra.monster/]over counter viagra[/url] [url=http://modafinil.media/]cheapest modafinil generic[/url] [url=http://tetracyclina.com/]generic sumycin[/url] [url=http://prednisone.ink/]prednisone prescriptions[/url]

 39. [url=http://orderpropecia.online/]generic for propecia[/url] [url=http://cialisdrugpharmacy.quest/]cialis online prescription usa[/url] [url=http://cheapcialis5mgpills.monster/]how to get cialis prescription online canada[/url] [url=http://orderazithromycin.online/]how to buy azithromycin online[/url] [url=http://hydroxychloroquine.run/]hydroxychloroquine 300 mg tablet[/url]

 40. [url=https://onlineviagramedicationprescription.quest/]viagra tablets pharmacy[/url] [url=https://orderpropecia.online/]buy propecia canada pharmacy[/url] [url=https://albendazole.company/]albendazole 400 medicine[/url] [url=https://metformintab.online/]metformin 143[/url] [url=https://cheapviagra150mgpill.monster/]viagara[/url] [url=https://hydroxychloroquine.run/]hydroxychloroquine tablets 10 mg[/url] [url=https://ordergenericcialisonline.monster/]cialis 10mg online india[/url] [url=https://metformin.business/]glucophage coupon[/url]

 41. [url=https://apropecia.com/]generic propecia cipla[/url] [url=https://cheapviagra150mgpill.monster/]compare viagra prices[/url] [url=https://cialis5mgpills.quest/]cialis price per pill[/url] [url=https://orderdiflucan.online/]canadian pharmacy diflucan[/url] [url=https://buycialis40cost.quest/]cialis prescription discount[/url] [url=https://fildena.email/]buy fildena 100 mg[/url] [url=https://buyviagra50mgtablets.monster/]best female viagra pills[/url]

 42. [url=https://onlineviagraforsaleonline.monster/]price sildenafil 20 mg[/url] [url=https://doxycycline.moscow/]doxycycline cap tab 100mg[/url] [url=https://ordercialis10noprescription.monster/]how to buy tadalafil online[/url] [url=https://fildena.email/]fildena in india[/url] [url=https://buyviagra50mgtablets.monster/]buy cheap viagra in usa[/url] [url=https://trazodone.autos/]where to buy trazodone[/url] [url=https://viagraxtab.monster/]how to purchase viagra online in india[/url] [url=https://cheapviagra150mgpill.monster/]buy real viagra online australia[/url]

 43. [url=http://clomid.sale/]clomid tablet buy online india[/url] [url=http://onlinedrugstore.company/]mexican online mail order pharmacy[/url] [url=http://vardenafil.media/]discount levitra prices[/url] [url=http://prednisone.win/]prednisone 10 mg online[/url]

 44. [url=https://trazodone.moscow/]trazodone 50 mg capsules[/url] [url=https://prednisone.ink/]prednisone no prescription[/url] [url=https://clomid.sale/]clomid for women[/url] [url=https://tizanidine.email/]zanaflex muscle relaxer[/url] [url=https://proscar.life/]propecia tablets cost in india[/url] [url=https://ordercialis10mgbestprice.quest/]cialis 5mg in india[/url]

 45. [url=https://onlinecialispillwithnorx.monster/]cheapest cialis generic[/url] [url=https://tadalafilex.com/]20 mg tadalafil best price[/url] [url=https://phenergan.agency/]phenergan 50 mg tablets[/url] [url=https://lisinoprilxtab.com/]price of lisinopril 20 mg[/url]

 46. [url=https://genericcialis40withoutrx.quest/]buy cialis 5mg[/url] [url=https://biaxin.cfd/]biaxin price[/url] [url=https://buyviagra200tablets.quest/]generic viagra 100mg pills[/url] [url=https://trazodone.moscow/]trazodone 4 mg[/url] [url=https://malegra.cfd/]malegra dxt tablets[/url]

 47. [url=http://adoxycycline.com/]no prescription doxycycline[/url] [url=http://bestcialismedicationforsaleonline.monster/]tadalafil price comparison[/url] [url=http://cheapcialispillonline.monster/]where can i buy cialis uk[/url] [url=http://trazodone.autos/]trazodone online pharmacy[/url]

 48. [url=http://phenergan.agency/]phenergan 10mg tablet india[/url] [url=http://proscar.life/]finasteride prices[/url] [url=http://orderviagratabletprescription.monster/]viagra tablets online india[/url] [url=http://prozac.business/]drug fluoxetine 20 mg[/url] [url=http://lisinoprilxtab.com/]lisinopril 30[/url] [url=http://cytotec.business/]misoprostol pill price[/url] [url=http://antabuse.sbs/]buy antabuse online[/url]

 49. [url=http://propranolol.sbs/]buy propranolol 120 mg from canada to us[/url] [url=http://finasteride.sbs/]purchase propecia[/url] [url=http://hydroxychloroquine.run/]hydroxychloroquine buy online uk[/url]

 50. [url=https://metformintab.online/]buy metformin online usa[/url] [url=https://buycialis40cost.quest/]buy discount cialis[/url] [url=https://orderpropecia.online/]buy finasteride[/url] [url=https://adoxycycline.com/]doxycycline 400 mg tablet[/url]

 51. [url=http://apropecia.com/]buy propecia[/url] [url=http://adoxycycline.com/]buy cheap doxycycline online[/url] [url=http://genericcialistabwithnorx.quest/]tadalafil canadian pharmacy[/url] [url=http://metformin.business/]buy 1000 mg metformin online[/url] [url=http://finasteride.sbs/]finasteride 0.1[/url] [url=http://cheapcialis5mgpills.monster/]cialis 5mg online canada[/url]

 52. [url=https://phenergan.agency/]phenergan uk price[/url] [url=https://tadalafilex.com/]tadalafil 15mg[/url] [url=https://cephalexin.company/]buy cephalexin online australia[/url] [url=https://lexapro.life/]where can i get lexapro brand medication[/url] [url=https://vardenafil.media/]vardenafil without prescription[/url] [url=https://orderviagra50tablet.quest/]generic viagra lowest prices[/url] [url=https://propecia.business/]discount propecia online[/url]

 53. [url=http://metformintab.online/]buy metformin 500 mg[/url] [url=http://lisinopril.network/]lisinopril 20 mg buy[/url] [url=http://augmentin.wtf/]amoxicillin medicine[/url]

 54. [url=http://cheapcialispillonline.monster/]compare cialis prices uk[/url] [url=http://genericcialistabwithnorx.quest/]cialis us pharmacy[/url] [url=http://clomid.ink/]sale clomid[/url] [url=http://bestcialismedicationforsaleonline.monster/]how to buy cialis online[/url] [url=http://onlinecialisdrugwithnorx.monster/]canadian drug pharmacy cialis[/url] [url=http://finasteride.run/]purchase propecia online[/url] [url=http://genericviagra200mgbestprice.quest/]where to buy sildenafil usa[/url]

 55. [url=https://buyviagramedstore.monster/]sildenafil tablets india[/url] [url=https://paxil.wtf/]paxil 40 mg cost[/url] [url=https://ampicillin.agency/]purchase ampicillin[/url] [url=https://genericviagratabwithnoprescription.quest/]buy viagra over the counter australia[/url]

 56. [url=http://cheapviagra200mgprice.quest/]drug prices sildenafil[/url] [url=http://onlinepharmacy.network/]austria pharmacy online[/url] [url=http://pharmacyonline.sbs/]recommended canadian pharmacies[/url] [url=http://viagragenerictabspharmacy.quest/]viagra price in canada[/url]

 57. [url=https://isotretinoin.cfd/]best generic accutane[/url] [url=https://genericcialis5mgwithoutrx.monster/]cialis soft tabs[/url] [url=https://cialistabsshop.quest/]cialis order online india[/url] [url=https://tretinoincream.online/]retin a canada prescription[/url] [url=https://xenical.run/]where to get orlistat[/url] [url=https://viagrawpill.com/]viagra 50 mg coupon[/url] [url=https://orderlasix.online/]furosemide 10 mg price[/url]

 58. [url=http://genericcialis5mgwithoutrx.monster/]price of cialis in usa[/url] [url=http://valtrex.sbs/]buy valtrex online[/url] [url=http://viagra200mgwithoutrx.monster/]can i buy sildenafil over the counter[/url] [url=http://trazodone.xyz/]trazodone pharmacy price[/url] [url=http://amoxicillin.ink/]rx augmentin[/url]

 59. [url=https://cheapviagra200mgprice.quest/]cheap brand viagra 100mg[/url] [url=https://lexapro.run/]lexapro price in india[/url] [url=https://amoxicillin.tech/]amoxil amoxicillin[/url] [url=https://acyclovir.sale/]acyclovir tablet price[/url]

 60. [url=https://buspar.store/]buspar 5 mg tablet[/url] [url=https://ergotamine.monster/]cafergot tablet generic[/url] [url=https://zoloft.best/]buy zoloft online without prescription[/url] [url=https://clindamycin.boutique/]can i order clindamycin[/url] [url=https://neurontin.digital/]neurontin 300 mg cost[/url]

 61. [url=https://cheapcialis20withnoprescription.quest/]discount cialis prices[/url] [url=https://bestviagrabuyonline.quest/]generic viagra soft tabs[/url] [url=https://bestcialispillswithoutprescription.monster/]best tadalafil generic[/url]

 62. [url=https://trazodone.xyz/]desyrel for insomnia[/url] [url=https://viagra200mgwithoutrx.monster/]sildenafil prescription prices[/url] [url=https://valtrex.sbs/]cheapest generic valtrex[/url] [url=https://cheapcialis5cost.quest/]where to buy tadalafil in usa[/url]

 63. [url=http://orderviagra100tab.monster/]viagra 100mg tablet online[/url] [url=http://orderaugmentin.online/]augmentin generic brand[/url] [url=http://amoxicillin.ink/]augmentin amoxicillin[/url] [url=http://orderlasix.online/]lasix sale[/url]

 64. [url=http://buyingcheapviagrapillsonline.quest/]india sildenafil[/url] [url=http://azithromycin.pics/]zithromax script[/url] [url=http://orderaugmentin.online/]500mg amoxicillin capsules[/url]

 65. [url=https://orderviagrapillsnoprescription.quest/]where can i get viagra in canada[/url] [url=https://azithromycin.tech/]azithromycin 500 mg prices[/url] [url=https://azithromycin.wiki/]zithromax 1000 mg online[/url] [url=https://onlinepharmacy.wiki/]best pharmacy[/url] [url=https://vardenafil.autos/]levitra 30mg[/url]

 66. [url=http://buyviagramedstore.monster/]otc viagra online[/url] [url=http://ordertrazodone.online/]buy trazodone uk[/url] [url=http://ventolin.wtf/]albuterol 90 mcg[/url] [url=http://cialistablets.monster/]cialis 60 mg price[/url] [url=http://stromectol.sbs/]stromectol covid[/url] [url=http://vardenafil.autos/]vardenafil generic us[/url] [url=http://bestcialistabletswithnoprescription.monster/]cialis medication[/url] [url=http://accutane.africa/]how to get accutane without prescription[/url]

 67. [url=http://ordercialis40noprescription.quest/]over the counter generic cialis[/url] [url=http://tizanidine.company/]zanaflex 48 mg[/url] [url=http://buycialis5tablet.quest/]generic cialis 40mg[/url] [url=http://acyclovir.sale/]zovirax cream price us[/url] [url=http://provigil.monster/]buy modafinil 200 mg[/url] [url=http://onlineviagratabletswithoutprescription.quest/]best viagra pills over the counter[/url] [url=http://trazodone.ink/]medication trazodone 50 mg[/url] [url=http://synthroid.site/]synthroid 88 mcg in india[/url]

 68. [url=https://propranol.com/]propranolol uk price[/url] [url=https://metforminc.online/]metformin 1500 mg[/url] [url=https://advair.works/]advair 250 price canada[/url] [url=https://antabuse.guru/]antabuse order online[/url] [url=https://ampicillin.cyou/]ampicillin 250 mg[/url] [url=https://synthroid.sale/]synthroid 125[/url]

 69. [url=http://tretinoincream.online/]purchase tretinoin cream[/url] [url=http://cialis5withoutrx.quest/]where to buy generic cialis online safely[/url] [url=http://amoxicillin.tech/]augmentin 875 generic price[/url] [url=http://lexapro.run/]canadian pharmacy lexapro[/url] [url=http://trazodone.ink/]medicine trazodone[/url]

 70. [url=http://cheapcialis20withnoprescription.quest/]can you order cialis online[/url] [url=http://buyviagramedstore.monster/]viagra online purchase[/url] [url=http://stromectol.sbs/]ivermectin pill cost[/url] [url=http://cialistablets.monster/]generic cialis pills[/url] [url=http://paxil.wtf/]paxil cost without insurance[/url] [url=http://anafranil.cfd/]anafranil 25 mg[/url]

 71. [url=https://tretinoin.best/]buy retin a 0.5 cream uk[/url] [url=https://trazodone.ink/]trazodone online pharmacy[/url] [url=https://valtrex.sbs/]valtrex australia[/url] [url=https://tretinoincream.online/]buy tretinoin australia[/url] [url=https://viagrawtab.quest/]best viagra online australia[/url] [url=https://lasixfurosemide.online/]order furosemide online[/url] [url=https://lisinoprila.online/]lisinopril 20 25 mg tab[/url]

 72. [url=https://modafinil2022.com/]provigil mexico[/url] [url=https://retina.boutique/]order retin a from mexico[/url] [url=https://clonidine.boutique/]otc clonidine[/url] [url=https://acyclovir.solutions/]acyclovir buy[/url] [url=https://prednisolone.run/]buy prednisolone tablets 5mg uk[/url] [url=https://ciprofloxacin.cfd/]where to get cipro[/url] [url=https://clopidogrel.boutique/]how much is plavix 75 mg[/url]

 73. [url=http://cheapcialis20withnoprescription.quest/]generic cialis no rx[/url] [url=http://paxil.wtf/]best generic paxil no prescription[/url] [url=http://cheapviagra50mgtablet.quest/]viagra 50mg uk[/url]

 74. [url=https://xenical.run/]orlistat online cheap[/url] [url=https://onlinepharmacy.network/]internet pharmacy mexico[/url] [url=https://bestviagra50price.quest/]cipla viagra[/url] [url=https://orderlasix.online/]average cost of lasix[/url] [url=https://ordercialis40noprescription.quest/]cialis for daily use online[/url] [url=https://retinatretinoin.online/]retin a uk pharmacy[/url]

 75. [url=https://augmentin.xyz/]amoxicillin fast delivery[/url] [url=https://propecia.lol/]finasteride 0.1[/url] [url=https://triamterene.store/]triamterene 75[/url] [url=https://hydrochlorothiazide.boutique/]zestoretic 20 25 mg[/url]

 76. [url=https://buycialis5tablet.quest/]where to get cialis[/url] [url=https://tretinoin.best/]retin a 2.5 cream[/url] [url=https://synthroid.site/]synthroid 88 price[/url] [url=https://viagra200mgwithoutrx.monster/]sildenafil generic no prescription[/url] [url=https://viagrawtab.quest/]generic viagra canadian pharmacy[/url] [url=https://ordercialis40noprescription.quest/]cost cialis 5mg[/url] [url=https://drugstoreonline.online/]pharmacy online 365 discount code[/url]

 77. [url=https://cialisbestpillsforsale.quest/]generic cialis 5mg australia[/url] [url=https://onlinepharmacy.network/]foreign pharmacy no prescription[/url] [url=https://orderaugmentin.online/]can you buy amoxicillin over the counter in usa[/url] [url=https://cheapviagra200mgprice.quest/]canadian pharmacy generic viagra[/url] [url=https://cialis5withoutrx.quest/]buy tadalafil cialis[/url] [url=https://orderlasix.online/]lasix drug for sale[/url] [url=https://onlineviagra50mgwithoutrx.monster/]best price viagra 50mg[/url] [url=https://drugstoreonline.online/]no rx pharmacy[/url]

 78. [url=http://viagra200mgwithoutrx.monster/]female viagra pills online[/url] [url=http://genericcialis5mgwithoutrx.monster/]buy brand cialis canada[/url] [url=http://cialistabsshop.quest/]tadalafil pills in india[/url] [url=http://azithromycin.pics/]100 mg azithromycin[/url]

 79. [url=http://clomid.makeup/]can you buy clomid[/url] [url=http://bestcialistabletswithnoprescription.monster/]tadalafil 20mg price in usa[/url] [url=http://azithromycin.wiki/]azithromycin online[/url]